header

    วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านตลาดสัตว์น้ำ และส่งเสริมธุรกิจประมง
พันธกิจ

                       1. ให้บริการตลาดสินค้าสัตว์น้ำที่มีคุณภาพมาตรฐานถูกสุขอนามัยและเป็นธรรม   โดยมีการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง

อำนวยความสะดวกของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง รวมถึงระบบตลาดที่เป็นธรรม เพื่อประโยชน์ของชาวประมง ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค

                        2. ส่งเสริมฐานะสวัสดิการของชาวประมง สนับสนุนและพัฒนาอาชีพการประมงเป็นการช่วยเหลือโดยใช้เงินทุนส่งเสริมการประมง

เพื่อส่งเสริมฐานะ สวัสดิการ การประกอบอาชีพ และบูรณะหมู่บ้านประมง รวมถึงสนับสนุนเงินทุนในการดำเนินงานให้กับสถาบันการประมงต่างๆ

การสนับสนุนงานวิจัยด้านประมง  และการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรชาวประมง

                        3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฐานะการเงินที่มั่นคงขององค์กร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้จากการดำเนินงาน

ตามภารกิจ และการบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการเพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจจึงได้ทำการปรับปรุงแนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Directions:SOD)

จากการกำหนดร่วมกันของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลองค์การสะพานปลา ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการคลัง ดังนี้

                             

      sod

                   ภายใต้แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐข้างต้น ได้มีการกำหนดหลักการและแนวทางการ

      หลักการและแนวทางดำเนินงานขององค์การสะพานปลาตาม SOD ไว้ดังนี้

                           แผนระยะสั้น

1.ศึกษาบทบาทและทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

2.นำแผนฟื้นฟูองค์กรมาปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

3.ให้สถาบันการเงินมาบริหารงานด้านสินเชื่อขององค์กร

4.จัดทำแผนการบริหาร พัฒนา ปรับปรุง ทรัพยากร ที่มีอยู่ในทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตฐาน ซึ่งรวมถึง
   การให้บริการสะพานปลาที่ถูกสุขลักษณะ และการให้ความรู้ แก่ชาวประมง

5.ศึกษาโอกาสและผลกระทบที่เกิดจากการเปิดการค้าเสรีและ AEC ที่มีต่อองค์กร

6.เร่งกำหนดรูปแบบ แนวทาง และวิธีดำเนินการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพให้ชัดเจน

                  แผนระยะยาว

1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลของเครือข่ายชาวประมง และผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจอาหารทั้งใน/ต่างประเทศ    
  เพื่อเป็นตัวกลางในการซื้อ-ขายสินค้าประมง

2.พัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้สามารถรองรับสภาวการณ์ต่างๆ เช่น ภัยธรรมชาติ กฏระเบียบที่เข้มข้นของ
  ประเทศที่เข้าไปทำประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com