header

map

 1.หลักการและเหตุผล

            ด้วยองค์การสะพานปลา รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหลักในการให้บริการด้านตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำ ท่าเทียบเรือประมง ตลอดจนควบคุมและอำนวยบริการในด้านกิจการแพปลา และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 149 ถนนเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  มีหน่วยงานเปิดให้บริการประกอบด้วยสะพานปลา 4 แห่ง และท่าเทียบเรือประมง 13 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดชายทะเลในภาคใต้และภาคตะวันออก รวมถึงท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต บริเวณเกาะสิเหร่ ถนนศรีสุทัศน์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต บนที่ดิน 371 ไร่ ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้เป็นระยะเวลา 30 ปี (30 กรกฎาคม 2555 - 29 กรกฎาคม 2585) ประสงค์ให้เอกชนเสนอโครงการพัฒนาที่ดินบางส่วนของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต (ตามแผนที่สังเขปแนบท้าย) โดยมีรายละเอียดวิธียื่นซองเสนอโครงการและเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนตามเงื่อนไขในการประมูลดังต่อไปนี้

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนาที่ดินในพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต โดยการจัดหาเอกชนเป็นผู้ลงทุน

2.2 เพื่อให้เกิดการบริหารการจัดการทรัพย์สิน เพื่อหารายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2.3 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลทางด้านยุทธศาสตร์ขององค์กรยุทธศาสตร์จังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศ

3.เป้าหมายของโครงการ

3.1 สามารถพัฒนาพื้นที่ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

3.2 สามารถดำเนินโครงการพัฒนาที่ดินในบริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตได้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

4.ระยะเวลาในกาดำเนินงาน

ตั้งแต่ปี  พ.ศ.2561 –  พ.ศ. 2585  

 5.งบประมาณ

 เอกชนเป็นผู้ลงทุน

6.สถานที่ดำเนินงาน

ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต

7.รายละเอียดโครงการ

เป็นการเสนอโครงการลงทุนพัฒนาพื้นที่ส่วนหนึ่งในบริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ตั้งอยู่ริมถนน  ศรีสุทัศน์ ใกล้ทางเข้าท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 185 ไร่ ตามที่แสดงขอบเขตไว้ในแผนผังแนบท้าย โดยแบ่งพื้นที่พัฒนาเป็น 2 แปลง ดังนี้

                   แปลงที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 100 ไร่

                   แปลงที่ 2 เนื้อที่ประมาณ 85 ไร่

โครงการที่เสนอจะต้องเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การสะพานปลา ซึ่งผู้ลงทุนมีสิทธิในการบริหารจัดการโครงการเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการลงทุน และเสนอค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ให้กับองค์การสะพานปลาตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน โดยอาจเสนอเพียงแปลงใดแปลงหนึ่งหรือทั้งสองแปลงก็ได้

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางตลาดสัตว์น้ำและส่งออกต่างประเทศ

2. เกิดการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพจากการบริหารทรัพย์สิน และสามารถสร้างรายได้ให้องค์กรเพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย

3. ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์ขององค์กร ยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์ประเทศ

 

>>เอกสารเงื่อนไขการเสนอโครงการพัฒนาที่ดินเงื่อนไขการเสนอโครงการพัฒนาที่ดินในบริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต<<

 

ช่องทางสำหรับแสดงความคิดเห็น

1. คลิ๊ก >>แสดงความคิดเห็นออนไลน์<<

2. ส่งความคิดเห็นมาที่ อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com