วันที่ 22 มิถุนายน 2561 องค์การสะพานปลาการจัดสัมมนาประชาพิจารณ์ “ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ...” โดยมีนายชวลิต  ชูขจร  ประธานกรรมการองค์การสะพานปลาเป็นประธานเปิดสัมมนาประชาพิจารณ์ฯ  และผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  เป็นผู้กล่าวรายงาน  มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.2496  ซึ่งเป็นกฎหมายจัดตั้งองค์การสะพานปลา ฉบับแรกที่ได้ประกาศใช้มาเป็นเวลานานกว่า 65 ปี ให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการประมงและตลาดสัตว์น้ำ ส่งผลให้เนื้อหาในพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.2496 ล้าสมัย ไม่ทันเหตุการณ์ ไม่สามารถตอบสนองต่อการประกอบอาชีพชองชาวประมง   ผู้ประกอบธุรกิจสัตว์น้ำ และไม่เอื้อต่อการดำเนินงานขององค์การสะพานปลาในปัจจุบัน  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์ฯ จำนวน 87 คน  ประกอบไปด้วยหน่วยงานราชการ  แพปลาเอกชน  ชมรมสมาคมหรือกลุ่มประมงพื้นบ้าน ผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป  ณ  ห้องคริสตัสบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมตะวันนา ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com