วันที่ 24 พฤษภาคม  2561  เวลา 08.30 น. พลเรือเอกเริงฤทธิ์  บุญส่งประเสริฐ กรรมการองค์การสะพานปลา ประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์องค์การะสะพานปลา เป็นประธานเปิดการอบรมสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสะพานปลา ประจำปี 2561  หัวข้อ “แนวทางการพิจารณาปรับปรุงค่าตอบแทน ระบบแรงจูงใจ และสวัสดิการต่าง ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม”  โดยมี ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นผู้กล่าวรายงาน  วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน การปรับปรุงค่าตอบแทน  ระบบแรงจูงใจ  และสวัสดิการต่างๆ  ของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม ในการดำเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการขอปรับปรุงค่าตอบแทน แรงจูงใจ สวัสดิการต่าง ๆ ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และรับรู้รับทราบกฏหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง อันจะนำมาซึ่งการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนให้ถูกต้องเป็นการบูรณาการความรู้  ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรขององค์กร และสอดรับนโยบายการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายบรูณาการทำงานร่วมกันในหน่วยงาน  มีพนักงานใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติงานในปี  2561  เข้ารับการอบรมเพื่อได้รับรู้และรับทราบสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป  โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นพนักงานองค์การสะพานปลา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เป็นสมาชิกสหภาพ  จำนวน  42  คน  พนักงานเข้าใหม่ จำนวน 13  คน รวมทั้งสิ้น  55  คน  ณ  โรงแรมจันทรา รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com