วันที่ 15 พฤษภาคม  2561  เวลา 09.00 น. ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงองค์การสะพานปลา ครั้งที่ 9 /2561  ณ ห้องประชุมองค์การสะพานปลา  เพื่อติดตามงาน  ที่ได้มอบหมายไว้ โดยมีวาระสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  อาทิ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ฝกง.) และผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สพด.) ให้สอดคล้องไปด้วยกัน  และได้มอบ ผฝ.บร. ทำความเข้าใจกับพนักงาน อสป. ให้การแต่งกายชุดเครื่องแบบทุกวันจันทร์อย่างพร้อมเพรียงกัน  และเชิญชวนพนักงาน อสป. ใส่ชุดผ้าไทยทุกวันอังคาร  การเตรียมความพร้อมเพื่อตอบแบบประเมินโดย TRIS เน้นความโปร่งใส่ในการทำงาน/ต้านทุจริต และการประเมินการปฎิบัติหน้าที่ของพนักงานปี 2561  ในส่วนเรื่องพิจารณานั้น ผออ. ได้มอบหมายสำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน ดำเนินตามแผนงานการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร(โครงการพี่เลี้ยง)ระหว่าง ธอส.กับอสป. ซึ่งทางสคร.ให้ ธอส. เป็นพี่เลี้ยงให้กับ อสป.  สำหรับการปรับปรุงแก้ไขเรื่องของความเสี่ยง การควบคุบภายใน ตรวจสอบภายใน คู่มือการปฎิบัติงาน  บทบาท ภารกิจ เป้าหมายขององค์กร  ภายในขั้นตอนการดำเนินงานในระยะเวลา 60 วัน ตลอดจนการติดตามงานแผนแม่บทของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงของ อสป. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com