เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ทีมงาน ข่าวสารสะพานปลา ได้รับแจ้งจากศูนย์ตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ (ศตส.) ขององค์การสะพานปลา (อสป.) ถึงความคืบหน้าในการจัดหาและติดตั้งระบบเครื่องชั่งอัตโนมัติสำหรับธงไทย (ระยะที่ ๒) เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล รายงานปริมาณ และสถิติสัตว์น้ำที่ขนถ่ายผ่านสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมงของ อสป.รวม ๘  แห่ง ได้แก่ สะพานปลาสมุทรสาคร  สมุทรปราการ และนครศรีธรรมราช ท่าเทียบ เรือประมงชุมพร สงขลา ปัตตานี สตูล และนราธิวาส รวมถึง ติดตั้งเครื่องชั่งรถบรรทุกที่สะพานปลาสมุทรปราการเพิ่มเติมอีก  1 เครื่อง ทั้งนี้ การจัดหาและติดตั้งระบบดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรม การร่วม ๓ ฝ่าย (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย, ศปมผ. กรมประมง และองค์การสะพานปลา) โดยในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ -มีนาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการจัดทำขอบเขตงาน (Term of Reference, TOR) ได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการจำนวนเครื่องชั่งและอุปกรณ์ระบบให้เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณการขนถ่ายสัตว์น้ำจริงของสะพานปลาและท่าเทียบเรือแต่ละแห่ง โดยการประสานงานของทีมวิศวกร หัวหน้าสำนักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ได้แก่ การสำรวจพื้นที่ติดตั้ง ออก แบบ ปรับปรุงสถานที่จัดเก็บเซิร์ฟเวอร์ เครื่องชั่ง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง กำหนดตำบลที่ติดตั้งเครื่องชั่งรถบรรทุก เขียนแบบ ประมาณการก่อสร้าง/ปรับปรุง ออกแบบเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูล ติดตั้งกล้องวงจรปิด และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ระบบต้นแบบที่มีประสิทธิภาพสูงและคุ้มค่าสูงสุดตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับ ล่าสุด ผลการลงพื้นที่สำรวจดังกล่าวได้ถูกนำมาพัฒนาเป็นขอบเขตงานที่สมบูรณ์และผ่านความเห็นชอบจากผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาพร้อมเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ส่วนความคืบหน้าเพิ่มเติม ทีมงาน ข่าวสารสะพานปลาจะได้นำมารายงานให้ทราบต่อไป         

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com