วันที่15 สิงหาคม 2560  พลเรือเอก เริงฤทธิ์บุญส่งประเสริฐ คณะอนุกรรมการด้านบริหารความเสี่ยง องค์การสะพานปลา เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงและการเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน สู่การปฏิบัติงานขององค์การสะพานปลา" รุ่นที่ 2 ณ ห้องบอน วิเวียน ชั้น 2 โรงแรมตวันนา กรุงเทพ โดยมี ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา กล่าวรายงาน และมอบนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยง กับการควบคุมภายใน โดยได้เน้นถึงความร่วมมือและความรับผิดชอบของพนักงานเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner ) แต่ละด้าน

ทั้งนี้ อสป. มีเป้าหมายที่จะพัฒนา และยกระดับความรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงแก่พนักงาน เพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และกำหนดมาตรการควบคุมภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานสูงขึ้น

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com