วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. องค์การสะพานปลา จัดสัมมนา"การบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติงาน  ในองค์การสะพานปลา รุ่นที่ 1  ณ ห้องสุริยะวงศ์ ชั้น 11 โรงแรมตวันนา กรุงเทพ โดยมีนางจิราวรรณ แย้มประยูร  ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงอสป. เป็นประธานในพิธีเปิด  มีพนักงานอสป.จากทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง (risk owner) จำนวน  60 คน เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว   และอาจารย์สาคร  ชนะไพฑูรย์   ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนวทางในการจัดการความเสี่ยงขององค์การ

            ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายเร่งรัด ปรุบปรุงเพื่อแก้ปัญหาความเสี่ยงที่ประธานคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  นายชวลิต ชูขจร ได้มอบให้ฝ่ายบริหารดำนินการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com