วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ผอ.องค์การสะพานปลา ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร    ได้จัดประชุมหารือคณะทำงานและเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติกับองค์การสะพานปลา โดยมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการประมง ร่วมกับ คณะกรรมการดำเนินการกิจกรรม ๕ ส.ขององค์การสะพานปลาและฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร ในโอกาสเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรีและในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ๒. รณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกกลุ่มเป้าหมายให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดบริเวณสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง สถานที่ขนถ่ายสัตว์น้ำและแพปลาขององค์การสะพานปลาด้วย“กิจกรรม ๕ ส.” ๓. ยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยของสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงและแพปลาให้สามารถขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฏหมายกำหนด โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ สะพานปลาและท่าเทียบเรือของอสป.จำนวน ๑๘ แห่ง ได้แก่ ท่าเทียบเรือประมง(ทร.)ปัตตานี ทร.นราธิวาส ทร.สงขลา ๑ ทร.สงขลา ๒ ทร.สตูล ทร.สุราษฎร์ธานี ทร.ชุมพร ทร.หลังสวน ทร.ระนอง ทร.ปราณบุรี ทร.หัวหิน ทร.อ่างศิลา ทร.ตราด สะพานปลา(สป.)นครศรีธรรมราช สป.สมุทรปราการ สป.สมุทรสาคร สป.กรุงเทพ ทั้งนี้ โดยมีแพปลาเอกชน เจ้าของเรือประมงในบริเวณสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกภาคส่วน ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com