วันที่ 7 พ.ย. 61 เวลา 13.00 น. ผอ.อสป. เป็นประธานการประชุมกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และกรอบการจัดทำงบประมาณประจำปี2563 โดยมุ่งเน้นการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (result base) และการบูรณาการ1. แผนวิสาหกิจองค์การสะพานปลา พ.ศ.2560-2564 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562/แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี อสป.) 2. แผนปฏิบัติการองค์การสะพานปลา ประจำปี 2562 และ 3. แผนปฏิบัติการของผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562 และยังได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการทั้ง 3 ด้านกลับไปทบทวนคำขอทำงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานสนับสนุน (หน่วยงานกลาง) และปรับเพิ่มประมาณการเงินรายได้ของหน่วยธุรกิจ (business unit) ให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่แท้จริงของหน่วยงานก่อนนำเข้าที่ประชุมพิจารณางบประมาณรายหน่วยงานตามกำหนดการซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือน พ.ย. 2561

1

2

3

4

5

6

7

8

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com