เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2561เวลา 10.00 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (อสป.) เป็นประธานการประชุมซักซ้อม ทำความเข้าใจการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2562 ภายใต้เกณฑ์การประเมินผล (ตัวชี้วัด) ของ บ.ทริส คอร์เปอเรชั่น จำกัด ซึ่งได้ทำความตกลงกันไว้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการองค์การฯ โดยได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการทั้ง 3 ด้าน (บริหาร สะพานปลาท่าเทียบเรือ พัฒนากิจการประมง) เร่งประชุมทำความเข้าใจ และมอบหมายงานตามตัวชี้วัดแก่ผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้านพร้อมทั้งนำปัญหา อุปสรรค และข้อสังเกตจากการประชุมเสนอต่อทีประชุมผู้บริหาร อสป. ในวันศุกร์ที่ 16 พ.ย. 61 เพี่อกำหนดมาตรการและแนวทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป

1

2

3

4

5

6

7

8

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com