เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30-12.00 น. นางพรสวรรค์ เริงมิตร ผอ.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 4 จังหวัดนครนายก และทีมงานฯ ให้การต้อนรับและร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ความพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทำงานอย่างไรให้มีความสุข" ให้แก่เจ้าหน้าที่ ระดับ 5-7 ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ขององค์การสะพานปลา จำนวน 45 คน ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาภาวะผู้นำ(Smart Leadership)และการทำงานอย่างมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง" ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดฯที่ 4 และพาศึกษาดูงานศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com