สถิติการประมง ปี พ.ศ. 2556 ขององค์การสะพานปลา

คำชี้แจง

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงประกอบการดำเนินงานขององค์การสะพานปลา หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ตลอดจนเผยแพร่เป็นความรู้แก่ผู้สนใจ ข้อมูลทั้งหมดได้จากการจัดเก็บ สำรวจ รายงาน และประมวลผล โดยหน่วยงานในสังกัดขององค์การสะพานปลา โดยครอบคลุมข้อมูลด้านปริมาณ มูลค่า ราคาของสินค้าสัตว์น้ำที่ขนถ่าย หรือจำหน่ายผ่านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาในภาพรวม ไม่ได้คำนึงถึงรายละเอียดปลีกย่อย เช่น ขนาด คุณภาพของสัตว์น้ำ หรือวิธีการจัดสัตว์น้ำ ฯลฯ ดังนั้นข้อมูลนี้จึงไม่สามารถนำไปใช้เพื่อคำนวณรายได้ของชาวประมง ผู้ประกอบกิจการแพปลา หรือผู้ค้าสัตว์น้ำ แต่อย่างใด


สํานักงานติดตามและประเมินผล

องค์การสะพานปลา

 

   สถิติที่สำคัญของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงฯ

สะพานปลากรุงเทพ

  ผังทางเดินสินค้าสัตว์น้ำจืดสดที่สะพานปลากรุงเทพ พ.ศ. 2556
    ผังทางเดินสินค้าสัตว์น้ำทะเลสดที่สะพานปลากรุงเทพ พ.ศ.2556

สะพานปลาสมุทรปราการ

สะพานปลาสมุทรสาคร

สะพานปลานครศรีธรรมราช

ตลาดกุ้งกุลาดำนครศรีธรรมราช

สำนักงานท่าเทียบประมงหัวหิน

สำนักงานท่าเทียบประมงสุราษฎาร์ธานี

สำนักงานท่าเทียบประมงภูเก็ต

สำนักงานท่าเทียบประมงระนอง

สำนักงานท่าเทียบประมงปัตตานี

สำนักงานท่าเทียบประมงสงขลา(ท่าสะอ้าน)

สำนักงานท่าเทียบประมงนราธิวาส

สำนักงานท่าเทียบประมงหลังสวน

สำนักงานท่าเทียบประมงสตูล

สำนักงานท่าเทียบประมงชุมพร

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com