สถิติการประมง ปี พ.ศ. 2555 ขององค์การสะพานปลา

คำชี้แจง

เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง ประกอบการดําเนินงานขององค์การสะพานปลา หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ตลอดจนเผยแพร่เป็นความรู้แก่ผู้สนใจ ข้อมูลทั้งหมดได้จากการจัดเก็บ สํารวจ รายงาน และประมวลผลโดยหน่วยงานในสังกัดขององค์การสะพานปลา โดยครอบคลุมข้อมูลด้านปริมาณ มูลค่า ราคาของสินค้าสัตวน้ําที่ขนถ่าย หรือจําหน่ายผ่านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององคการสะพานปลาในภาพรวม ไม่ได้คํานึงถึงรายละเอียดปลีกย่อย เช่น ขนาด คุณภาพของสัตว์น้ํา หรือวิธีการจัดสัตวน้ํา ฯลฯ ดังนั้น ข้อมูลนี้จึงไม่สามารถนําไปใช้เพื่อคํานวณรายได้ของชาวประมง ผู้ประกอบกิจการแพปลา หรือผู้ค้าสัตวน้ํา แต่อย่างใด


สํานักงานติดตามและประเมินผล

องค์การสะพานปลา

 

 สถิติที่สำคัญของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงฯ

สะพานปลากรุงเทพ

ผังทางเดินสินค้าสัตว์น้ำจืดสดที่สะพานปลากรุงเทพ พ.ศ. 2555
 ผังทางเดินสินค้าสัตว์น้ำทะเลสดที่สะพานปลากรุงเทพ พ.ศ. 2555

สะพานปลาสมุทรปราการ

สะพานปลาสมุทรสาคร

สะพานปลานครศรีธรรมราช

ตลาดกุ้งกุลาดำนครศรีธรรมราช

สำนักงานท่าเทียบประมงหัวหิน

สำนักงานท่าเทียบประมงสุราษฎาร์ธานี

สำนักงานท่าเทียบประมงภูเก็ต

สำนักงานท่าเทียบประมงระนอง

สำนักงานท่าเทียบประมงปัตตานี

สำนักงานท่าเทียบประมงสงขลา(ท่าสะอ้าน)

สำนักงานท่าเทียบประมงนราธิวาส

สำนักงานท่าเทียบประมงหลังสวน

สำนักงานท่าเทียบประมงสตูล

สำนักงานท่าเทียบประมงชุมพร

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com